duurt Algemene voorwaarden saai? Dat klopt! Maar het wordt een stuk beter als het in gewone taal is geschreven. Een poging… Op z’n Rosita Driessens: duidelijk en met een beetje verantwoorde humor.

Algemeen

Heel ingewikkeld is het niet. De algemene voorwaarden gelden voor zowel mij (opdrachtnemer) als jou (opdrachtgever) of een rechtsopvolger van je. Ze gelden voor alle aanbiedingen en offertes die ik maak en overeenkomsten die ik sluit met jou of een rechtsopvolger van je.

Offertes en totstandkoming overeenkomst

Mijn offertes komen tot stand op basis van de informatie die ik van je heb gekregen. Daarbij moet je ervoor zorgen dat ik de juiste en essentiële informatie krijg voor de opzet en uitvoering van de opdracht. Jawel. Al mijn offertes zijn vrijblijvend en gelden een maand. Op de dag dat ik je de opdrachtbevestiging verstuur, hebben wij officieel de overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst gaan we aan voor onbepaalde tijd, tenzij we daarover andere afspraken maken.

Uitvoering en hulptroepen

Met het uitvoeren van de opdracht neem ik een inspanningsverplichting op. Dat betekent dat ik geen garantie geef over eventuele resultaten. Tenzij we daarover andere afspraken maken. Verder heb ik het recht om derden of vierden of vijfden erbij te halen op het moment dat dat nodig is voor de opdracht. Dat betekent dat iemand anders voor mij een deel van de opdracht kan uitvoeren. Ik zal dat altijd in vertrouwelijkheid doen waarbij ik zorgdraag voor de kwaliteit die ook te allen tijde wordt gewaarborgd door mij. Zie in dit verlengde ook nog even de alinea ‘toepasselijk recht’, helemaal onderaan dit stuk.

Je medewerking

Je vraagt iets van mij. Dat doe ik graag. Maar daarvoor heb ik wel je medewerking nodig. En onder medewerking versta ik dat je mij op tijd alle informatie verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van het werk. Blijk ik niet alle informatie te hebben, dan kan het zijn dat we de opdracht opschorten. Wanneer het zo is dat medewerking van je eigen medewerkers nodig is, dan zorg je ervoor dat de juiste medewerkers beschikbaar zijn en dat zij daarvan op de hoogte zijn gesteld door je.

Wijzigingen in de opdracht

Meerwerk
Het kan zijn dat we tussentijds de opdracht wijzigen of veranderen. Dat is helemaal niet erg. Wel is het zo dat wanneer die wijzigingen zorgen voor extra werk (en de oorspronkelijke tijdsraming en opdracht dus veranderen), ik deze bij je in rekening breng en wel volgens het tarief dat we hebben afgesproken in de overeenkomst. Daarvan breng ik je natuurlijk op tijd op de hoogte. Ook kan het zijn dat mijn werkzaamheden uitlopen, doordat ik ben gaan werken op basis van onjuiste of onvolledige informatie. Ook dan is er sprake van extra werk dat ik in rekening breng. En ook daarvan breng ik je netjes op de hoogte. In alle gevallen kan het zijn dat we een nieuwe of aanvullende overeenkomst moeten maken.

Beëindigen overeenkomst
In geval van overmacht (ook ik kan een keer flink ziek worden) heb je het recht de opdracht tussentijds te beëindigen. Je hebt dan wel de verplichting reeds uitgevoerd werk van mij af te nemen. Neem je het besluit om de opdracht tussentijds in te trekken of uit te stellen, dan ben ik niet verplicht stukken of werken te leveren die nog niet gereed zijn. Wel zal ik de werkzaamheden die ik tot dan toe heb verricht bij je in rekening brengen. Wanneer één van ons in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Een heleboel woorden voor iets waar we natuurlijk niet vanuit gaan. Maar het kan maar gezegd zijn…

Betalingsvoorwaarden

Het is de bedoeling dat je de factuur die ik je stuur binnen 30 dagen betaalt, tenzij wij daar andere afspraken over maken. Wordt er niet binnen 30 dagen voldaan, dan heb ik het recht de wettelijke rente in rekening te brengen zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij opdrachten boven de 750 euro wil ik een vooruitbetaling van 25% van het totaalbedrag. Gaan we een samenwerking aan die langer duurt dan drie weken? Dan kan het zijn dat ik een tussentijdse betaling vraag, afhankelijk van de omvang van de opdracht. Verder geldt dat wanneer het een doorlopende opdracht betreft (dat is er zo eentje waarbij ik bijvoorbeeld iedere maand een paar keer iets schrijf), ik je vlak voor het eind van de maand mijn maandfactuur stuur. En ook die factuur moet binnen 30 dagen worden betaald. Blijft betaling achterwege, dan kan ik -en dan wordt het nu toch een beetje formeel- met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Verder geldt dat zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, voor rekening zijn van de opdrachtgever. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan ik betaling in termijnen verlangen. Dus.

Tarieven en kosten van de opdracht

Ik hou niet van financiële verrassingen en jij vast ook niet. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat alle opdrachtgebonden kosten en reiskosten zijn vermeld in de offerte. Is dat een keer niet het geval, dan meld ik dat bij je. En dan bereken ik de kosten afzonderlijk. Voor reiskosten reken ik € 0,19 per kilometer berekend vanaf mijn kantooradres in Hilversum.

Aansprakelijkheid

Als inhoudelijk deskundige en veelal ook eindverantwoordelijke heb je de plicht om geleverd materiaal te controleren op onjuistheden (inhoudelijk incorrecte tekst) of onzorgvuldigheden (incorrecte tekst in de sfeer van tik- en taalfouten) en aanvaard je de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

Levering en eerste gebruiksrecht

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij mij.

Intellectueel eigendom

Bij zo’n chique kop, past wel een chique tekst. Dus daar gaan we. Bij het overdragen van stukken of werken draag ik het publicatierecht over en wel alleen voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik maken we nieuwe afspraken. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten aan mij kenbaar worden gemaakt zodat ik deze kan aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Ik kan eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Je mag alle stukken en werken die ik lever gebruiken of verveelvoudigen, zolang dat maar gebeurt voor eigen gebruik in de eigen organisatie of volgens hetgeen we hebben afgesproken. Duidelijk toch? Gewoon een beetje boerenverstand gebruiken en integer handelen, dan komt het allemaal wel goed.

Geheimhouding

Samen verplichten wij ons tot geheimhouding. Vertrouwelijke informatie delen wij dus niet met derden. Onder vertrouwelijke informatie verstaan we informatie en gegevens die ook zo wordt benoemd door ons. Ik verplicht mij ertoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van je belangen. En jij zal zonder mijn toestemming geen informatie over mij en mijn werkwijze aan derden verstrekken. Wel zo netjes.

Reclames en onderzoek

Hoewel het natuurlijk niet te hopen is, kan het zijn dat je niet tevreden bent. Als je één of meerdere klachten heeft over mijn verrichte werkzaamheden of over het factuurbedrag, dan dient je die uiterlijk binnen twee weken nadat mijn werkzaamheden zijn afgerond schriftelijk kenbaar te maken bij mij. Hierna vervalt elke vorm van aanspraak. Overigens schorten dergelijke klachten je betalingsverplichting niet op. Is de klacht terecht, dan krijg je de keuze tussen het aanpassen van het honorarium dat ik in rekening heb gebracht of het kosteloos verbeteren of opnieuw aanleveren van werken of stukken. Wanneer blijkt dat dit zinloos is, dan heb je recht op restitutie naar evenredigheid van het reeds betaalde honorarium.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met drie uitzonderingen. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft in lastige taal alles wat van toepassingen is op opdrachten. Veel daarvan geldt voor onze overeenkomst(en) ook. Maar een paar dingen niet. Om nu niet hele juridische teksten op te sommen, alleen even een verwijzing: de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Overigens is dat niets schokkends. Geloof me. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar 7:404 uit, die zegt dat ik geen derden bij het werk mag betrekken. Maar hierboven heb ik zojuist uitgelegd dat dat soms wel nodig is en hoe we daar dan mee omgaan.

Verder zullen alle geschillen die over de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen ons ontstaat, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van mijn woonplaats.

Waarvan akte!

Juni 2016